Põhikiri

EESTI DOBERMANNIÜHINGU PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Dobermanniühing (edaspidi EDÜ) on dobermannide aretustööd juhtiv ja korraldav mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt.
1.2. EDÜ on Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) liikmesorganisatsioon.
1.3. EDÜ ametlik nimi eesti keeles on “Eesti Dobermanniühing” ning inglise keeles „Estonian Dobermann Association“.
1.4. EDÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.5. EDÜ juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, kehtivast seadusandlusest, EKL normatiivaktidest ja Federation Cynologique Internationale (edaspidi FCI) poolt kehtestatud reeglitest.
1.6. EDÜ on asutatud tähtajatult.

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. EDÜ eesmärgid:
2.1.1. dobermanni kasvatajate, omanike ning teiste dobermanni tõust huvitatud füüsiliste isikute ühendamine;
2.1.2. dobermanni kui tõu arengu ja aretuse suunamine;
2.1.3. loomadesse ja keskkonda mõistva suhtumise kujundamine;
2.1.4. kennelteadlikkuse tõstmine;
2.1.5. harrastus- ja võistlustegevuste korraldamine;
2.1.6. dobermanni tõu kohta info hankimine, süstematiseerimine ja levitamine;
2.1.7. vabariigisiseste- ja välissuhete loomine dobermanni kasvatuse ning aretuse valdkonnas.
2.2. EDÜ ülesanded :
2.2.1. dobermanni aretuse koordineerimine ja suunamine FCI ning EKL aretusreeglite alusel;
2.2.2. dobermanni omanike ja kasvatajate abistamine;
2.2.3. tõu eripära, olukorra ning tõule esitatud nõuete teavitus- ja propagandatöö organiseerimine;
2.2.4. dobermannierinäituste, katsete, võistluste ning laagrite ja seminaride korraldamine; parimate autasustamine;
2.2.5. ekspertide ja kohtunike koolituste ja väljaõppe organiseerimine ja läbiviimine;
2.2.6. tõualase kirjanduse ja materjali kogumise, töötlemise, avaldamise ja väljaandmise korraldamine;
2.2.7. kontaktide loomine EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelorganisatsioonidega;
2.2.8. oma liikmete huvide esindamine;
2.2.9. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine;
2.2.10. muude käesoleva põhikirja eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. LIIKMESKOND
3.1. EDÜ liikmeks võivad olla dobermannide omanikud, kasvatajad ning teised dobermanni tõust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata EDÜ eesmärkidega seonduvate ülesannete lahendamisele ning kes tunnustavad käesolevat põhikirja.
3.2. EDÜ liikmeks võib olla füüsiline isik alates 18. eluaastast.
3.3. EDÜ auliikmed nimetab EDÜ üldkoosolek juhatuse ettepanekul ning isiku kirjalikul nõusolekul.
3.4. Liikmeks astumisel tuleb esitada EDÜ juhatusele kirjalik avaldus ning tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks.
3.5. Liikmeks astuja loetakse liikmeks päevast, mil ta on esitanud selleks kirjaliku avalduse ja tasunud sisseastumis- ja liikmemaksu. Liikmemaksu tasumist arvestatakse jooksva kalendriaasta järgi.
3.6. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.7. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tingimused otsustab üldkoosolek.
3.8. Liikmel on õigus:
3.8.1. Osaleda kõigil EDÜ poolt korraldatavatel üritustel;
3.8.2. Võtta hääleõiguslikult osa EDÜ üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist EDÜ liiget;
3.8.3. Valida ja olla valitud EDÜ juhtorganitesse;
3.8.4. Saada informatsiooni EDÜ tegevuse kohta;
3.8.5. teha ettepanekuid EDÜ paremaks ja efektiivsemaks tegevuseks;
3.8.6. esitada aruteluks üldkoosolekule päevakorrapunkte;
3.8.7. Lahkuda EDÜ-st esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Lahkumise kinnitab juhatus.
3.9. Liikmel on kohustus:
3.9.1. Järgida käesolevat põhikirja ja täita EDÜ üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
3.9.2. Tasuda tähtaegselt ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu;
3.9.3. Kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt EDÜ vara;
3.9.4. Suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
3.9.5. Olla lojaalne EDÜ-le;
3.9.6. Teatada juhatusele EDÜ liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed.
3.10. EDÜ-stväljaastumine:
3.10.1. Liikmel on õigus EDÜ-st välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse põhjal.
3.10.2. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 1 (ühe) kuu jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise päevast.
3.11. EDÜ-st väljaarvamine:
3.11.1. EDÜ liikme surma korral;
3.11.2. Kui EDÜ liige ei ole tasunud järgneva perioodi liikmemaksu jooksva aasta 15.veebruariks;
3.11.3. Kui EDÜ liige on eksinud EDÜ põhikirja, juhatuse või üldkoosoleku otsuste, EKL-i ja FCI normatiivdokumentide vastu;
3.11.4. Kui EDÜ liige on oma süülise tegevusega kahjustanud EDÜ mainet;
3.11.5. Kui EDÜ liige ei ole osalenud ega olnud esindatud järjest 5 (viiel) korralisel üldkoosolekul.
3.12. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.
3.13. Juhatuse liikme väljaarvamine EDÜ-st kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.
3.14. EDÜ liikmel, kes lahkub või arvatakse EDÜ-st välja, ei ole õigust EDÜ varale ja talle ei tagastata makstud liikmemakse.

4. JUHTIMINE
4.1. EDÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mille pädevuses on:
4.1.1. põhikirja muutmine;
4.1.2. eesmärgi muutmine;
4.1.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.1.6. EDÜ lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.1.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga antud EDÜ juhatuse pädevusse.
4.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.2.1. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt 1 (üks) kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ja kohashiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Juhatus teatab koosoleku toimumisest ja päevakorrast EDÜ liikmetele vähemalt 10 (kümme) päeva enne üldkoosolekut e-kirja teel või interneti vahendusel EDÜ kodulehel;
4.2.2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku EDÜ juhatus, kui seda nõuavad vähemalt 1/10 liikmete üldarvust või 1/3 juhatuse liikmetest (vajalik nende kirjalik taotlus, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimused). Juhatus teatab erakorralise üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast EDÜ liikmetele vähemalt 7 (seitse) päeva enne erakorralist üldkoosolekut e-kirja teel või interneti vahendusel EDÜ kodulehel.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud 1/3 EDÜ liikmeskonnast. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, kutsutakse kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata.
4.4. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. käesolevas põhikirjas või Mittetulundusühingute seaduses sätestatud juhul. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.
4.5. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.6. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile EDÜ liikmetele.
4.7. EDÜ igapäevast tegevust juhib juhatus, mille pädevuses on:
4.7.1. EDÜ tegevuse üldine juhtimine üldkoosoleku otsuste alusel;
4.7.2. EDÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
4.7.3. EDÜ raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;
4.7.4. Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
4.7.5. Koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
4.7.6. Tõualase kirjanduse materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
4.7.7. Kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normatiivaktide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normatiivaktide täitmise jälgimine;
4.7.8. Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
4.7.9. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
4.7.10. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
4.7.11. EDÜ esindamine, huvide eest seismine, tehingute tegemine ja lepingute sõlmimine; juhatuse igal liikmel on õigus rohkem kui poolte juhatuse liikmete nõusolekul esindada EDÜ-d kõikide tehingute tegemisel, juhul kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
4.7.12. Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
4.7.13. Põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
4.7.14. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
4.8. EDÜ juhatus on 3 (kolme) kuni 7 (seitsme) liikmeline ning valitakse 2 (kaheks) aastaks.
4.9. Juhatuse liikmedvalitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega EDÜ liikmete seast.
4.10. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek avalduse alusel.
4.11. Juhatus valib enda hulgast esimehe (EDÜ presidendi). Presidendi valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
4.12. Presidendi ülesanded on:
4.12.1. Juhatuse tegevuse koordineerimine;
4.12.2. Juhatuse istungite juhatamine;
4.12.3. EDÜ esindamine õigustoimingutes.
4.12.4. Juhatuse otsuste alusel EDÜ vahendite kasutamine, jooksva tegevusega seotud lepingute sõlmimine, volikirjade välja andmine.
4.12.5. EDÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamis-arvestuse tagamine.
4.12.6. Juhatusele EDÜ aastaaruande ja bilansi projekti esitamine.
4.13. Juhatus tuleb kokku presidendi kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
4.14. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas president.
4.15. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav presidendi hääl, isikuliste valimiste korral heidetakse liisku.
4.16. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.17. EDÜ juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

5. RAHALISED VAHENDID
5.1. EDÜ rahalised vahendid moodustuvad:
5.1.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. näituste, ürituste ja kursuste korraldamise tulust ning reklaami, erialakirjanduse või muu EDÜ tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
5.1.3. eraldistest, annetustest, kingitustest ja lepingulisest tegevusest saadavast tulust oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel;
5.1.4. muudest seadusega lubatud laekumistest.
5.2. EDÜ rahalisi vahendeid kasutatakse:
5.2.1. EDÜ materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;
5.2.2. EDÜ-le osutatud teenuste eest maksmiseks;
5.2.3. töötasude maksmiseks;
5.2.4. riiklike maksude tasumiseks.

6. ARUANDLUS
6.1. EDÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.
6.2. EDÜ juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele organitele ning võimaldab EDÜ majandustegevuse kontrollimist.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
7.1. EDÜ ühinemine või jagunemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle EDÜ õigused ja kohustused.
7.2. EDÜ tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek oma otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenutest.
7.3. EDÜ tegevuse lõpetamiseks nimetab EDÜ üldkoosolek likvideerijad, kes viivad läbi EDÜ likvideerimise vastavalt kehtivale seadusandlusele.
7.4. EDÜ tegevuse lõppedes antakse EDÜ arhiiv üle EKL-ile ning allesjäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele EDÜ üldkoosoleku otsuse alusel.
7.5. EDÜ tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras.